نرخ طلا


آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۷ ، ۱۲:۰۱:۰۸

تیر آهننوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 644,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 12


  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 804,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 14


  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 835,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 16


  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 885,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 18


  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,210,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 20


  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,258,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 22


  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,460,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 24


  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 1,730,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 27


  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 2,900,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 30

میلگردنوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  هر کیلو میلگرد 6.5
کلاف 4.5 5,140 (‎-1.15%‏)-60 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 6.5


  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 4,340 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 8


  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 4,140 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 10


  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 4,140 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 12


  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 4,170 (‎-0.95%‏)-40 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 14


  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 4,170 (‎-0.95%‏)-40 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 16


  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 4,170 (‎-0.95%‏)-40 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 18


  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 4,170 (‎-0.95%‏)-40 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 20


  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 4,170 (‎-0.95%‏)-40 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 22


  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 4,170 (‎-0.95%‏)-40 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 25


  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 4,170 (‎-0.95%‏)-40 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 28


  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 4,250 (‎-0.23%‏)-10 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 32

پروفیلنوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509


  هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 6,100 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x10


  هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 6,060 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x10


  هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 6,100 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x10


  هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 6,030 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x20


  هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 6,060 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x25


  هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 6,030 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x20


  هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x50


  هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x60


  هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x40


  هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 60x40


  هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 6,020 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x100


  هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 6,020 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 70x70


  هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 6,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 80x40

ناودانینوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  هر کیلو ناودانی 6.5
6 متری 42 4,430 (‎-4.32%‏)-200 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 6.5


  هر کیلو ناودانی 8
6 متری 42 4,430 (‎-1.99%‏)-90 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 8


  هر کیلو ناودانی 10
6 متری 52 4,430 (‎-1.99%‏)-90 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 10


  هر کیلو ناودانی 12
6 متری 64 4,430 (‎-1.99%‏)-90 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 12


  هر کیلو ناودانی 14
12 متری 155 4,550 (‎-2.15%‏)-100 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 14


  هر کیلو ناودانی 16
12 متری 170 4,600 (‎-1.08%‏)-50 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 16


  هر کیلو ناودانی 18
12 متری 215 4,800 (‎-2.04%‏)-100 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 18


  هر کیلو ناودانی 20
12 متری 230 5,180 (‎-1.71%‏)-90 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 20

صفحه ستوننوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 4,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 8


  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 4,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 10


  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 4,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 12


  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 4,280 (‎0.71%‏)30 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 15


  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 4,000 (‎-1.23%‏)-50 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 20


  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 4,000 (‎-1.23%‏)-50 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 25

نبشینوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 4,400 (‎-0.90%‏)-40 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 3


  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 4,400 (‎-0.90%‏)-40 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 4


  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 4,400 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 5


  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 4,400 (‎-0.68%‏)-30 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 6


  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 4,400 (‎-0.68%‏)-30 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 8


  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 4,400 (‎-0.68%‏)-30 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 10


  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 4,400 (‎-0.68%‏)-30 نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 12

ورق سیاهنوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 6,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 2


  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 5,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 3


  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 5,350 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 4


  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 4,570 (‎-0.65%‏)-30 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 5


  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 4,300 (‎-0.46%‏)-20 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 6


  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 4,300 (‎-0.46%‏)-20 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 8


  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 4,300 (‎-0.46%‏)-20 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 10


  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 4,300 (‎-0.46%‏)-20 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 12


  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 4,300 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 15


  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 4,130 (‎-1.67%‏)-70 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 20


  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 4,130 (‎-1.67%‏)-70 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 25


  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 4,130 (‎-1.67%‏)-70 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 30

تسمهنوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 4,150 (‎-1.19%‏)-50 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 20x5


  هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 4,150 (‎-1.19%‏)-50 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 25x5


  هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 4,150 (‎-1.19%‏)-50 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 30x5


  هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 4,150 (‎-1.19%‏)-50 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 40x5


  هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 4,150 (‎-1.19%‏)-50 نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 50x5

مفتولنوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  هر کیلو حرارتی
- - 5,480 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو حرارتی


  هر کیلو زیگزاگ
- - 5,480 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو زیگزاگ


  هر کیلو سیم فابریک 1.5
- - 5,730 (‎-2.88%‏)-170 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم فابریک 1.5


  هر کیلو سیم فابریک 2.5
- - 5,730 (‎-2.88%‏)-170 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم فابریک 2.5


  هر کیلو سیم تسمه 1.5
- - 5,730 (‎-0.35%‏)-20 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم تسمه 1.5


  هر کیلو سیم تسمه 2.5
- - 5,730 (‎-0.35%‏)-20 نمودار تغییر قیمت هر کیلو سیم تسمه 2.5

خاموتنوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  هر کیلو خاموت 8 - - - 5,050 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت 8


  هر کیلو خاموت 10 - - - 4,470 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت 10


  هر کیلو خاموت مهندسی 8 - - - 5,050 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی 8


  هر کیلو خاموت مهندسی 10 - - - 4,470 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت مهندسی 10


  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 - - - 5,050 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی 8


  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 - - - 4,470 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو خاموت سنجاقی 10

ورق گالوانیزهنوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 11,200 (‎-0.88%‏)-100 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4


  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 9,500 (‎-4.04%‏)-400 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5


  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 9,100 (‎-2.67%‏)-250 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6


  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,900 (‎-0.56%‏)-50 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7


  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,950 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8


  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 9,100 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9


  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,500 (‎-4.49%‏)-400 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1


  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,700 (‎-1.14%‏)-100 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25


  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 9,050 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5


  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,880 (‎-0.22%‏)-20 نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 2