فرم دعوت به همکاری

اطلاعات فردی
* شرایـط دستـرسی بـه شـرکـت بهسـاخت : خارج از محدوده طرح ، نزدیک به ایستگاه مترو ، اتوبوس ، تاکسی * مـزایـا پرسنـل شـرکت بهسـاخت: دارای بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی برای تمام پرسنل و سایر مزایا
*
*
*
*
در صورت نیاز به ارسال نمونه کارهای بیشتر از فایل Zip استفاده فرمایید.