محفل آریاییتان طلایی ،

دلهایتان دریایی ،

شادیهایتان یلدایی ،

پیشاپیش مبارک باد این شب اهورایی


روی گل شما به سرخی انار

 

یلدا